• BVS-ABR Scientific meeting on the Belgian transposition of the EU Basic Safety Standards Directive

  BVS-ABR

  HGR-CSS (FOD Volksgezondheid - SPF Santé Publique) Eurostation II Victor Hortaplein 40 Brussel

  -version français ci-dessous-

  Op 20/10/2017 organiseert onze Vereniging een wetenschappelijke vergadering over het thema van de Belgische transpositie EU Richtlijn Basisnormen. De omzetting van deze Richtlijn moet gebeuren voor 6 Februari 2018; op die datum moeten in België de “nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen” in werking zijn getreden om aan deze richtlijn te voldoen. Ten laatste drie maand eerder moet België een ontwerp van omzetting in Belgisch recht aan de Europese Commissie overmaken, zonder afbreuk te doen aan de nationale procedures voor raadpleging en voor overleg in de wetgevende instellingen.

  De datum van het seminarie ligt dus in de buurt van de dag waarop de nationale overheid, FANC, dit ontwerp zal overmaken, wat enerzijds betekent dat de teksten klaar moeten zijn en anderzijds dat er geen ruimte is om deze nog op het laatste ogenblik te wijzigen. Het seminarie beoogt dus in de eerste plaats het verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de belangrijkste wijzigingen die hen wachten, maar een grondige discussie moet duidelijk maken welke doel de wetgever heeft nagestreefd en vermijden dat er misverstanden ontstaan.

  Het is niet mogelijk om in één namiddag alle onderwerpen te behandelen. Sommige zijn reeds het onderwerp geweest van eerdere seminaries (bij voorbeeld de NORM-industrieën, de medische toepassingen) zodat deze thema’s niet opnieuw aan bod moeten komen. Hieronder staan de thema’s die werden weerhouden:

  1. Algemene voorstelling van de Belgische toepassing van de Euratom Richtlijn
  2. Ervaring met de regelgeving op handelingen met consumptiegoederen
  3. Herziening van de Fysische Controle in België (in het bijzonder RPE/RPO)
  4. Harmonisatie van de toepassing van de nieuwe beschikkingen over Radon
  5. Coördinatie tussen naburige landen van de beschermingsmaatregelen in een noodsituatie

  De Directeur-Generaal van FANC heeft de volledige steun toegezegd van het Agentschap om de presentaties te verzekeren en om deel te nemen aan de discussies.

  BVS wil zijn leden nauw betrekken bij de discussie van zowel bovenstaande thema’s als van mogelijke verdere punten die niet specifiek behandeld worden maar zullen deel uitmaken van de algemene presentatie. We nodigen u daarom uit om blijk te geven van uw interesse, om specifieke vragen te stellen of specifieke aandachtspunten naar voor te brengen, en in dat geval bereid te zijn om uw standpunt of vragen samen te vatten in een transparant (één bladzijde). BVS heeft eerder een advies gegeven over het thema van de Fysische Controle, en dit standpunt zal worden toegelicht door een lid van het Bureau.

   

  Gelieve hieronder te registreren voor deze wetenschappelijke vergadering.


  Notre Association projette le 20/10/2017 un séminaire scientifique sur le thème de la mise en œuvre en Belgique des nouvelles dispositions de la Directive Euratom « Normes de Base ». La transposition de cette Directive est due le 6 février 2018 ; à cette date la Belgique devra avoir mis « en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ». Au plus tard trois mois avant cette date la Belgique devra transmettre à la Commission européenne le projet de transposition en droit belge, sans préjudice aux procédures nationales de consultation et de délibération au sein des institutions législatives. La date du séminaire est donc très proche à celle ou l’autorité nationale AFCN devra communique ce projet, ce qui veut dire d’une part que les textes seront bien établis, d’autre part qu’il n’y a pas de marge pour amender le texte en dernière minute. Le séminaire vise donc en premier lieu l’information des parties prenantes sur les principales modifications qui les attendent, tout en permettant une discussion approfondie qui pourra clarifier les buts poursuivis et éviter des malentendus.

  Une seule après-midi de présentations et discussions ne permet pas d’aborder tous les sujets, certains ont été traités lors de séminaires précédents (par exemple les industries NORM, le domaine médical) et ne devraient plus faire l’objet d’une présentation. Ci-dessous les titres des présentations qui ont été retenus :

  1. Aperçu général de la mise en œuvre en Belgique de la nouvelle Directive Euratom
  2. Expérience avec le contrôle règlementaire des pratiques faisant intervenir des produits de consommation
  3. Révision du Contrôle Physique en Belgique (notamment RPE/RPO)
  4. Harmonisation de l’application des dispositions concernant le Radon
  5. Coordination entre pays voisins pour la réponse en cas d’urgence radiologique

  Le Directeur-Général de l’AFCN a confirmé le soutien de l’Agence Fédérale pour assurer les présentations et participer aux discussions.

  L’ABR veut pleinement associer ses membres à la discussion de ces thèmes ainsi que d’autres qui ne sont pas abordés spécifiquement mais seront mentionnés dans l’aperçu général. Nous vous invitons donc à manifester votre intérêt, de proposer les questions spécifiques dont vous voudriez discuter et de vous engager le cas échéant à préparer un transparent (une page) qui explique votre point de vue ou vos questions. Le thème du Contrôle Physique a déjà fait l’objet d’un avis de l’ABR qui sera évoqué par un membre du Bureau.

  Veuillez enregistrer ci-dessous pour ce séminaire.

  20-10-2017 20-10-2017 Europe/Brussels BVS-ABR Scientific meeting on the Belgian transposition of the EU Basic Safety Standards Directive Nouvel Arrêté Royal - nieuw Koninklijk Besluit (ARBIS-RGPRI) New Royal Decree HGR-CSS (FOD Volksgezondheid - SPF Santé Publique) Eurostation II Victor Hortaplein 40 Brussel BVS-ABR